Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก

ฮูลาฮุปแมน

 โชว์ ฮูลาฮุปแมน ร่วมกับน้องๆ  น่ารัก  สนุกสนานเร้าใจ ติดต่อการแสดงไ้ด้ที่นี่ค่ะ

ชมตัวอย่างการแสดงได้ที่นี่ค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=HjBLrou4u6s

http://www.youtube.com/watch?v=drqs-XWDChA

http://www.youtube.com/watch?v=H5HlLyq2J9k