Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก

กลองยาว กลองสะบัดไชย

 กลองยาว กลองสะบัดไชย เพิ่มความสนุกสนานในงานแบบไทยๆ และ เพิ่มความฮึกเหิม ด้วยกลองสะบัดไชย เพื่อชัยชนะ

 


ในพิธีเปิดงานต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคล